Stemgedrag Mr. J. Recourt (PvdA)Voor576Tegen126

 • Voor
  2 november 2021 (Hamerstuk)
  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (35.779)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over een hoge ranking op de GRI-index (33.328 / 35.112, Y)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33.328 / 35.112, Z)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 MM)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.526 / 35.874, BV)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)