Stemgedrag A. Nanninga (Fractie-Nanninga)Mevrouw Nanninga is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Eerder was zij lid van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor300Tegen55

 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Koffeman c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925-XIV, H)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weidevogels en het resultaatafhankelijk maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer (35925-XIV, G)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (35925-XIV)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Berkhout c.s. over het niet onteigenen van boeren ten behoeve van de reductie van stikstofuitstoot (35925-XIV, F)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen (35925-VI, D)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over een actieplan om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen (35925-VI, C)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (35925-VII)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Organisatie regionale tuchtcolleges (35.547)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171) (35775)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021 (35922)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160 (35692)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) (35901)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten) (35951)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022) (35918)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35964)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35941)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35.933)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (35.932)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing voor 2022 (35.932, C)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.931)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Overige fiscale maatregelen 2022 (35.928)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (35.927, K)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden (35.927, J)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld (35.927, I)