COM(2014)98

Commissiemededeling overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers door verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechtenDit is een voorstel bij Edossier: E050127


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2014

nummer

COM(2014)98

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel