Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E100038 - Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]

- Rondvraag

Het Lid Reuten (SP) verzoekt om agendering van twee Europese voorstellen, te weten
- Commissiemededeling inzake resultaten van diepgaande evaluaties op grond van Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (COM(2014)150);
- Commissiemededeling inzake het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de goedkeuring van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] (COM(2014)140).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren