Nederlandse delegatie in de COSAC (Conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van Europese Unie)De COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne) is in mei 1989 in Madrid opgericht door de voorzitters van de parlementen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG) met het doel de rol van de nationale parlementen in het communautair proces te versterken door:

  • de uitwisseling van informatie te intensiveren,
  • tweemaal per jaar bijeen te komen in het land dat het voorzitterschap van de Europese Unie (EU) vervult en
  • van gedachten te wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

In de COSAC komen de vertegenwoordigers van de Europese (kandidaat-)lidstaten en een delegatie van het Europees parlement samen. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u in het kamerstukdossier met nummer 22.660

De COSAC is samengesteld uit 6 vertegenwoordigers uit de commissies belast met Europese aangelegenheden van elk nationaal parlement (de Nederlandse delegatie bestaat uit twee Eerste Kamerleden en vier Tweede Kamerleden). In ieder geval maken de voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken en de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken deel uit van deze delegatie.

In 1991 heeft de COSAC een reglement opgesteld. Het Europese verdrag van Amsterdam (1997) (Trb 1998, 11)PDF-document bevat een protocol over de rol van de nationale parlementen in de Europese UniePDF-document. In dit protocol, dat op 1 mei 1999 in werking is getreden, wordt de COSAC formeel erkend.

Voor meer informatie www.cosac.eu

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de Nederlandse delegatie in de COSAC (Conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van Europese Unie).


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact