E080122
Laatste revisie: 19-11-2008

E080122 - Mededeling 'Een Europese strategie voor marien en maritiem onderzoek - Een coherent kader voor de Europese onderzoeksruimte ter ondersteuning van het duurzame gebruik van oceanen en zeeën'De mededeling komt voort uit een al langer lopend traject van marien en maritiem beleid van de Commissie. In juni 2006 heeft de Commissie het Groenboek Maritiem Beleid uitgebracht, gevolgd door een raadpleging van de lidstaten. Uit deze raadpleging bleek dat een nieuwe impuls voor het marien en maritiem onderzoek in de EU gewenst is. In haar mededeling 'Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie' (oktober 2007) en het daaruit volgende actieplan werd de voorliggende mededeling al aangekondigd. De Commissie wil graag dat de resultaten van het toekomstige mariene en maritieme onderzoek gebruikt kunnen worden bij het gemeenschappelijk Europees marien en maritiem beleid.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)534PDF-document, d.d. 3 september 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties besloot op 28 oktober 2008 dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Op 18 november 2008 nam de commissie OCW onderhavige mededeling voor kennisgeving aan.

 • korte aantekening Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid - 39224/WB
  18 november 2008
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39137/HM/KL
  28 oktober 2008

Standpunt Nederlandse regering

Als belangrijke mariene en maritieme speler is Nederland van mening dat een verdere succesvolle duurzame ontwikkeling van deze economische sectoren in het internationale speelveld mede afhankelijk is van internationaal gecoördineerde kennisontwikkeling. Nederland is daarom voorstander van coördinatie van het kennisbeleid op EU-niveau. Nederland kan in algemene zin dan ook de door de Commissie in de mededeling omschreven lijn onderschrijven. Vooral rond de implementatie van de Kaderrichtlijn Marien spelen enkele grote vraagstukken die uitsluitend internationaal opgepakt kunnen worden en coördinatie behoeven. Een voorbeeld is het vergaren van meer kennis over de effecten en verspreiding van onderwatergeluid en het ontwikkelen van regelgeving op dat gebied. Ook is er behoefte aan meer kennis van de effecten van plaatsing van windmolens en van activiteiten waarbij het bodemleven ernstig verstoord kan worden, zoals zandwinning en bodemvisserij.

Artikel 169-initiatieven, zoals in deze mededeling het initiatief BONUS, heeft Nederland in algemene zin verwelkomd als een van de belangrijke vernieuwingen van KP7. Redenen hiervoor zijn de te verwachten effecten op het gebied van schaalvoordelen (coördinatie, gezamenlijke uitvoering en tegengaan versnippering). Hoewel BONUS meer regionaal gericht is dan andere artikel 169-initiatieven is de verwachting dat een eventueel voorstel vanuit subsidiariteitoogpunt positief beoordeeld kan worden. Dit vanwege het grensoverschrijdende karakter dat vergelijkbaar is met de onderbouwing van subsidiariteit van de doelstelling Europese Territoriale Samenwerking van het Cohesiebeleid.

In het verlengde hiervan is Nederland bij gezamenlijke mariene en maritieme onderzoeksprogrammering voorstander van een regionale aanpak, waarbij de programmering recht doet aan de onderzoeksvragen in alle zeeën rond de Unie en er mogelijkheid bestaat tot regionale samenwerking, om zo specifieke regionale kennis en technologie te ontwikkelen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 714
  14 oktober 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling komt voort uit een al langer lopend traject van marien en maritiem beleid van de Commissie. In juni 2006 heeft de Commissie het Groenboek Maritiem Beleid uitgebracht, gevolgd door een raadpleging van de lidstaten. Uit deze raadpleging bleek dat een nieuwe impuls voor het marien en maritiem onderzoek in de EU gewenst is. In haar mededeling 'Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie' (oktober 2007) en het daaruit volgende actieplan werd de voorliggende mededeling al aangekondigd. De Commissie wil graag dat de resultaten van het toekomstige mariene en maritieme onderzoek gebruikt kunnen worden bij het gemeenschappelijk Europees marien en maritiem beleid.

De door de Commissie voorgestelde strategie voor marien en maritiem onderzoek wordt gezien als een van de eerste pogingen om de door de Commissie zo gewenste 'Europese Onderzoeksruimte' (EOR) in een bepaald vakgebied te realiseren. Het hoofddoel van de mededeling is het beter integreren van de mariene met de maritieme onderzoekssector, door de interacties tussen vakgebieden, maar ook tussen wetenschap en beleid, wetenschap en technologie, en wetenschap en industrie te verbeteren. Zo wil de Commissie tegemoet komen aan de complexiteit van het mariene/maritieme systeem. Nieuwe vormen van governance van onderzoek moeten daarbij helpen. In de praktijk betekent dit dat allerlei bestaande EU-instrumenten en structuren die iets te maken hebben met het mariene/maritieme systeem ingezet gaan worden voor gemeenschappelijke doelen. Deze doelen zullen worden geformuleerd door een 'forum' waarin iedereen die betrokken is bij activiteiten op zee en aan de kust een plaats zal hebben.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)534
  3 september 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen