E100031
  ruit icoon
Laatste revisie: 17-05-2011

E100031 - Commissiemededeling: Een Europese strategie voor schone en energiezuinige voertuigenDeze mededeling bevat een strategie om de ontwikkeling en toepassing van schone en energiezuinige voertuigen te bevorderen. De strategie sluit aan op de bestaande strategie om de CO2 uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen (COM(2007)19) en is een aanvulling op lopende en geplande activiteiten om het vervoer koolstofarmer en milieuvriendelijker te maken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

Nationaal

De commissie V&W heeft de antwoorden van de regering voor kennisgeving aangenomen op 14 september 2010 maar blijft het onderwerp wel volgen.

Europees

Raadsconclusies aangenomen op 25 mei 2010


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)186PDF-document, d.d. 28 april 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Onderhavige mededeling werd op 29 juni 2010 besproken in de commissie voor Verkeer & Waterstaat waar de CDA-fractie besloot inbreng te leveren voor een brief aan de regering. De andere fracties zullen bezien of zij zich hierbij aan willen sluiten.

Tijdens de commissievergadering van 6 juli 2010 heeft de commissie gesproken over de conceptbrief aan de minister van V&W en besloten deze als commissiebrief te verzenden op dezelfde dag. Deze vragen werden op 16 augustus 2010 per brief beantwoordt door de minister van Verkeer & Waterstaat.

De commissie V&W heeft de antwoorden van de regering vervolgens voor kennisgeving aangenomen op 14 september 2010 maar blijft het onderwerp wel volgen.


Standpunt Nederlandse regering

In de geannoteerde agenda voor de Raad Concurrentievermogen van 25-26 mei 2010 laat de regering onder andere weten dat Nederland de integrale en technologie-neutrale aanpak van het actieplan steunt. Het is goed dat het beleidskader voor verschillende soorten «groene» voertuigen in onderlinge samenhang wordt bezien. Nederland is met de Commissie van mening dat alle opties die er bestaan voor het terugdringen van verkeersemissies zullen moeten worden benut om de klimaatdoelstellingen te halen. Nederland kan het actieplan van de Commissie dan ook in grote lijnen steunen. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling bevat een strategie om de ontwikkeling en toepassing van schone en energiezuinige voertuigen te bevorderen. De strategie sluit aan op de bestaande strategie om de CO2 uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen (COM(2007)19) en is een aanvulling op lopende en geplande activiteiten om het vervoer koolstofarmer en milieuvriendelijker te maken.

De strategie heeft de vorm van een actieplan waarin getracht wordt een tweesporenbeleid te voeren, waarbij tegelijkertijd steun wordt verleend aan schone en energiezuinige voertuigen met conventionele verbrandingsmotoren en aan de verspreiding van baanbrekende technologie voor zeer koolstofarme voertuigen. Hierbij komen de volgende aandrijvingssystemen in aanmerking: alternatieve brandstoffen voor verbrandingsmotoren, elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen.

Het actieplan voorziet in de volgende acties:

  • Een regelgevingskader teneinde de negatieve milieueffecten van verbrandingsmotoren te beperken;
  • (Financiële) steun voor onderzoek en innovatie op het gebied van groene technologie;
  • Bevorderen dat de aankoop van groene voertuigen gestimuleerd wordt en van consumentenvoorlichting;
  • Verbetering van de positie van de EU-autoindustrie op de mondiale markt;
  • Bevorderen van vaardigheden en kwalificaties van werknemers ten behoeve van het ontwerpen en produceren van innovatieve voertuigen;
  • Herziening van de CO2-emissiewetgeving in 2013;
  • Een aantal specifieke acties voor elektrische voertuigen inzake het in de handel brengen, infrastructuur, energie, en recycling en vervoer van accu's

Geconcludeerd wordt dat de verschillende acties op de in de strategie genoemde terreinen een hoge mate van coördinatie vereisen en dat overleg en discussie met alle betrokken partijen en belanghebbenden nodig is. Tot slot wordt voorgesteld de strategie in 2014 te evalueren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)186
  28 april 2010

Behandeling Raad

De Raad voor Concurrentievermogen heeft op 25 mei 2010 onder meer de volgende conclusies aangenomen met betrekking tot onderhavige mededeling:

 • De Raad is verheugd over de reikwijdte van de mededeling, die niet slechts ziet op lichte bedrijfsvoertuigen maar ook op twee-, drie- en vierwielers en waarin wordt erkend dat ook maatregelen nodig zijn met betrekking tot zware bedrijfsvoertuigen (paragraaf 2);
 • De Raad is bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor een tijdige en doeltreffende uitvoering van de vereiste wetgevingsmaatregelen (paragraaf 25).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen