33.067

EU-voorstel: CohesiebeleidIn dit dossier treft u relevante kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het pakket (wetgevings)voorstellen inzake het Europees Cohesiebeleid.

De Eerste Kamer heeft twee voorstellen van dit pakket in behandeling te weten het voorstel voor een verordening inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad (E110052) en het Voorstel voor een verordening betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (E110053).


Kerngegevens

begonnen

25 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten

3