33.082

EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel tot vaststelling van normen voor de opvang van asielzoekers COM(2011)320In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/9/EG tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (de Opvangrichtlijn).

Zie voor meer informatie ook dossier E110028 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten