E120030
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-10-2012

E120030 - Europese Commissiemededeling: Een versterkt partnerschap voor topkwaliteit en groei voor de Europese onderzoeksruimte



Deze Mededeling van de Europese Commissie ziet op de totstandbrenging tegen 2014 van een Europese Onderzoeksruimte (EOR). Het doel is onderzoekers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen in staat te stellen zich grensoverschrijdend gemakkelijker te verplaatsen, beter te concurreren en samen te werken. Hiermee moet de onderzoeksbases van de lidstaten worden verstevigd, hun concurrentiepositie verbeterd en moeten maatschappelijke uitdagingen (klimaatverandering, voedsel- en energieveiligheid en volksgezondheid) beter kunnen worden aangepakt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 11 september 2011 besloten de Commissiemdedeling inzake het versterkte partnerschap voor topkwaliteit en groei voor de Europese onderzoeksruimte voor kennisgeving aan te nemen. 

Europees

De Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 heeft een beleidsdebat gevoerd over de Europese onderzoeksruimte. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)392PDF-document, d.d. 17 juli 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 11 september 2011 besloten de Commissiemdedeling inzake het versterkte partnerschap voor topkwaliteit en groei voor de Europese onderzoeksruimte voor kennisgeving aan te nemen. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse overheid onderschrijft in het BNC-fiche onder andere het belang van kennis en innovatie voor het versterken van de concurrentiekracht en duurzame welvaartsgroei. Nederland is voorstander van de totstandkoming van de European Research Area (ERA), die vrij verkeer van kennis, onderzoekers en kenniswerkers en technologie tussen de lidstaten beoogt en daarmee groei stimuleert. Nederland is er ook voorstander van dat de barrières die dit vrije verkeer tussen de lidstaten belemmeren op pragmatische wijze worden weggenomen. Juridische maatregelen zijn voor Nederland alléén een laatste optie aangezien Nederland tegen onnodige administratieve lasten is en vóór minder en betere regelgeving. Nederland laat daarbij het subsidiariteitsprincipe zwaar wegen. Daarbij komt, dat ook de huidige, bijzonder grote verschillen tussen de onderzoeksstelsels van de EU-27, effectieve Europese wetgeving bemoeilijken.  


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze Mededeling van de Europese Commissie ziet op de totstandbrenging tegen 2014 van een Europese Onderzoeksruimte (EOR). Het doel is onderzoekers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen in staat te stellen zich grensoverschrijdend gemakkelijker te verplaatsen, beter te concurreren en samen te werken. Hiermee moet de onderzoeksbases van de lidstaten worden verstevigd, hun concurrentiepositie verbeterd en moeten maatschappelijke uitdagingen (klimaatverandering, voedsel- en energieveiligheid en volksgezondheid) beter kunnen worden aangepakt.

De voorstellen van de Commissie om de Europese Onderzoeksruimte te realiseren, richten zich op vijf prioriteiten:

 • 1. 
  verbeterde effectiviteit van nationale onderzoekssystemen (bijvoorbeeld calls for proposals en peer review);
 • 2. 
  intensievere grensoverschrijdende samenwerking en concurrentie (bijvoorbeeld streven naar gemeenschappelijke onderzoeksagenda's), inclusief de realisatie en effectieve werking van pan-Europese  onderzoeksinfrastructuren;
 • 3. 
  een verdergaande openstelling van de arbeidsmarkt voor onderzoekers (bevorderen mobiliteit onderzoekers en onderzoek(sgeld));
 • 4. 
  gendergelijkheid en integratie in organisaties die onderzoeksprojecten uitvoeren en selecteren (teneinde het percentage vrouwelijke onderzoekers te verhogen) en
 • 5. 
  optimale uitwisseling en overdracht van wetenschappelijke informatie, onder

andere via digitale middelen en door middel van een bredere en snellere toegang

tot wetenschappelijke publicaties en gegevens (onder andere bevorderen open access ensamenwerking binnen de kennisdriehoek).

Voor elke prioriteit worden in hoofdstuk 2 van de Mededeling concrete stappen voorgesteld die betrokkenen, primair de lidstaten, maar daarnaast de organisaties van research stakeholders en de Europese Commissie, met elkaar samenwerkend binnen een versterkt partnerschap, tot 2014 zouden moeten nemen. Voortgang in de totstandkoming van de EOR wordt door de Europese Commissie gemonitord en gepubliceerd in voortgangsverslagen. Toekomstige Europese regelgeving ter zake wordt in deze Mededeling niet uitgesloten. 


Behandeling Raad

De Raad voor Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 heeft een beleidsdebat gevoerd over de Europese onderzoeksruimte. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen