vaststelling brief inzake prioritaire selectie Eerste Kamer uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015 (22112, GV)Verslag van de vergadering van 24 februari 2015 (2014/2015 nr. 21)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 10 februari 2015 houdende prioritaire selectie uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie (22112, letter GV).


De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de lijst van geselecteerde prioritaire dossiers uit het Werkprogramma van de Europese Commissie, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken, vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.