Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 december 2016
1. 32317, HD

JBZ-Raad

De commissie neemt het verslag van de JBZ-Raad van 18 november 2016 voor kennisgeving aan.

2. 32317, HE

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 voor kennisgeving aan. Zij spreekt het voornemen uit om na het kerstreces met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mondeling overleg te voeren over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

3. 33293

Herschikken gronden voor asielverlening

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

4. Rondvraag

Het Lid Oomen-Ruijten (CDA) informeert naar de beantwoording van het voorlopig verslag bij wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023)), dat door de commissie op 4 oktober jl. is uitgebracht. De griffier meldt dat ambtelijke navraag hierover nog geen duidelijkheid heeft opgeleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren