Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

- EU-voorstel: Verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer van het verordeningsvoorstel tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer