Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 28 maart 2017
1.
JOIN(2017)11 - Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen na verschijning van het BNC-fiche.

2.
Interparlementaire EU conferentie GBVB/GVDB Malta

De commissie besluit, naast het Lid Lintmeijer (GroenLinks), het Lid Knip (VVD), af te vaardigen naar de interparlementaire EU conferentie inzake het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU op Malta van 26 - 28 april a.s.

3.
Werkbezoek defensie

De commissie besluit het werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht op vliegbasis Eindhoven op vrijdag 23 juni 2017 te doen plaatsvinden.
De commissie stemt in met het conceptprogramma voor het werkbezoek.

4.
Korte terugkoppeling NAVO PA Rose-Roth seminar Sarajevo

De Leden Knip (VVD) en Van Kappen (VVD) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan het Rose-Roth seminar van de NAVO Parlementaire Assemblee dat van 21-23 maart jl. plaatsvond in Sarajevo.

5.
Mededelingen en informatie

Op basis van een uitnodiging van de stichting Raam op Rusland wordt, bij voldoende animo na een inventarisatie door de griffie, een besloten bijeenkomst met twee Rusland-experts georganiseerd voor de commissie in de Eerste Kamer.

6.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk