Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

- E170013

Emissieluw reizen en mobiliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Beek en Van der Sluijs) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer