Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 mei 2017
1.
E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit om de Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië in behandeling te nemen. De datum voor eventuele inbreng wordt gesteld op 6 juni 2017.

2.
JOIN(2017)17 - Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschap

De commissie besluit om de Gezamenlijke mededeling: Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschap in behandeling te nemen. De datum voor eventuele inbreng wordt gesteld op 6 juni 2017, mits tijdig een BNC-fiche is ontvangen.

3.
Terugkoppeling GBVB/GVDB conferentie Malta

Het lid Lintmeijer (GL) geeft een mondelinge terugkoppeling van de deelname van de Nederlandse delegatie aan de GBVB/GVDB-conferentie te Malta op 26-28 april jl.
Naar aanleiding van het verslag over de aangenomen contributies en de discussie onder delegaties, brengt het lid Kox (SP) het eerder onderschreven standpunt van de Nederlandse delegatie in herinnering, namelijk dat deelnemende Kamerleden niet met een mandaat van de commissie aan een interparlementaire conferentie (IPC) deelnemen, gelet op het feit dat het politieke debat over de tijdens de IPC geagendeerde onderwerpen primair in de nationale parlementen thuishoort, en dat deze onderwerpen daar een gedegen discussie vergen die niet altijd tot politieke consensus leidt of hoeft te leiden. Daarom wordt terughoudendheid bepleit bij het formuleren van (al te stellige) conclusies van een IPC over de (on)wenselijkheid van Europese maatregelen ter zake van de geagendeerde onderwerpen. Dit hoeft evenwel aan een inhoudelijke gedachtewisseling tijdens de IPC niet in de weg te staan.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk