Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2017
1.
34571

Vastlegging recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34052, G

De commissie neemt het verslag van nader schriftelijk overleg over internationaal sociaal verdragsbeleid voor kennisgeving aan.

3.
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

SER-advies 17/03 Opgroeien zonder armoede

De commissie besluit enkele deskundigen van de SER uit te nodigen voor een toelichting op het advies. Tevens zou de commissie zich over dit thema willen laten informeren door enkele deskundigen van de WRR. Een voorstel voor het houden van een deskundigenbijeenkomst wordt ter bespreking geagendeerd in de commissievergadering van dinsdag 16 mei 2017.

4.
Discussienota over de Sociale dimensie van Europa 2025

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie besluit geen overleg te voeren over de discussienota over de Sociale dimensie van Europa 2025.

5.
Nieuwe Commissievoorstellen inzake een Europese Pijler voor Sociale Rechten

De commissie besluit geen overleg te voeren over de nieuwe commissievoorstellen inzake een Europese Pijler voor Sociale Rechten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren