Stemming moties Voorgenomen deelname Nederland Europees Openbaar MinisterieVerslag van de vergadering van 17 april 2018 (2017/2018 nr. 27)

Aanvang: 14.12 uur
Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Voorgenomen deelname Nederland Europees Openbaar Ministerie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (E130041) en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 23 februari 2018 inzake het voornemen tot deelname aan het Europees OM (33709, letter AE),

te weten:

de motie-Van Hattem c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie (33709, letter AF);

de motie-Wezel c.s. over de gevolgen van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit (33709, letter AG);

de gewijzigde motie-Duthler c.s. over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (33709, letter AI, was letter AH);

de motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, letter AJ).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we nu over tot de stemmingen. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

We stemmen eerst over de motie 33709 onder de letters AF, de motie van het lid van Hattem c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik geef daarbij aan dat het niet de bedoeling is dat de indiener van een motie een stemverklaring aflegt over zijn eigen motie. Wie wenst een stemverklaring af te leggen over de motie-Van Hattem c.s.? Er zijn geen stemverklaringen over deze motie.

Dan stel ik voor om te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (33709, letter AF).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aangezien we nu gestemd hebben over de meest verstrekkende motie, namelijk de motie van het lid Van Hattem, geef ik de leden die een stemverklaring willen afleggen de gelegenheid om dat over alle drie de overige moties te doen, dat wil zeggen over de motie 33709 onder de letters AG van mevrouw Wezel c.s., over de gewijzigde motie 33709 onder de letters AI van mevrouw Duthler en over de nieuwe motie van mevrouw Duthler 33709 onder de letters AJ.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel (SP):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil een stemverklaring afleggen over de motie onder de letters AJ. De SP-fractie is voor een versterking van de aanpak van fraude met EU-gelden. Dit kan naar haar mening beter door de versterking van opsporings- en vervolgingsinstanties in de lidstaten en het versterken van de samenwerking tussen de lidstaten. Hiervoor is geen deelname aan een Europees Openbaar Ministerie nodig. Om die reden stemt de SP-fractie tegen de tweede motie-Duthler. Dank u.

De voorzitter:

De SP-fractie stemt dus tegen de motie onder de letters AJ. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft altijd haar grote aarzelingen verwoord ten aanzien van het het oprichten van en toetreden tot een Europees Openbaar Ministerie. Nu echter reeds twintig landen samenwerken en de bevoegdheden zich daadwerkelijk beperken tot de bestrijding van fraude met EU-gelden, zullen wij het voornemen van het kabinet het voordeel van de twijfel geven. Daarbij zijn echter twee punten zeer belangrijk. Het eerste is dat dit geen sluipende, stilzwijgende beweging wordt richting een EOM met meer bevoegdheden. Onze handtekening staat daarom onder de motie-Duthler met de letters AI. Het tweede ziet op het op peil houden van de Nederlandse opsporings- en vervolgingscapaciteit. Daarom zal mijn fractie de motie-Wezel steunen. Indien deze beide moties worden aangenomen, kunnen wij instemmen met het voornemen van het kabinet tot toetreding zoals verwoord in de motie-Duthler, die overigens terecht de vinger legt bij de kritische meerderheden in beide Kamers in het voortraject. Daarmee is ook duidelijk gebleken waarom wij zojuist tegen de motie-Van Hattem hebben gestemd.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Dan is het woord aan de heer Van Hattem.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Dank u, voorzitter. Allereerst over de motie-Wezel. Deze verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie niet ten koste gaat van de nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit. Wat de PVV betreft mag de capaciteit van onze nationale strafrechtketen zeker niet worden aangetast. Maar de beste manier om dat te waarborgen, is door niet deel te nemen aan het EOM. De voorliggende motie-Wezel is dan ook slechts een halfzachte poging om dit te voorkomen, daar zij a priori uitgaat van Nederlandse deelname aan het EOM. Met zo'n zwakke motie zal de PVV-fractie daarom ook niet instemmen.

Hetzelfde geldt voor de motie-Duthler. De gewijzigde motie heb ik het dan over. Ook hierin wordt Nederlandse deelname aan het EOM als uitgangspunt genomen. Als we nu niet instemmen met het EOM, hoeven we in 2025 ook niet te vrezen voor een uitbreiding van het mandaat. Als Nederland eenmaal in het EOM zit, is er immers geen uitstapmogelijkheid meer. Een evaluatie in de verre toekomst doet daar niets aan af. Omdat deze motie daarmee slechts een schijnkritische show voor de bühne is om de VVD-steun aan de toetreding te maskeren, kan de PVV-fractie dan ook niet met deze motie instemmen. Wij verwachten van de minister dat hij als er sprake is van een bevoegdheidsuitbreiding, een uitbreiding van het mandaat, gewoon terugkomt naar de Kamer en dat hij hier om instemming gaat vragen en dit niet ongemerkt laat passeren. Dat is een goed gebruik en dat moet gewoon gerespecteerd worden. Daar zou deze VVD-motie helemaal niet niet voor nodig hoeven zijn. Daarom gaan wij niet mee in dit verhaal.

Tot slot de motie van de VVD om in te stemmen met het EOM. Het is wat de PVV-fractie betreft totaal onaanvaardbaar dat we onze nationale bevoegdheden weg gaan geven aan de EU en wij gaan de VVD zeker niet steunen om hierin mee te gaan. Integendeel. Wij zullen ten stelligste tegen deze motie stemmen.

Tot zover, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we allereerst over de motie op stuk nr. 33709 onder de letters AG, de motie van het lid Wezel c.s. over gevolgen van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD/opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Wezel c.s. (33709, letter AG).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Duthler c.s. (33709, letter AI, was letter AH).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duthler c.s. (33709, letter AJ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.