Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 oktober 2018
1.
34813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 oktober 2018. Fracties kunnen het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten desgewenst betrekken bij het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel.

2.
34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit op 9 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het voorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.

3.
Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen

De commissie acht een schriftelijke voorbereiding op de Algemene financiële beschouwingen, gepland op 20 november 2018, wenselijk en stemt in met het door de staf voorgestelde tijdsschema. Dit betekent dat fracties op 16 oktober 2018 inbreng kunnen leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal op 19 oktober 2018 worden vastgesteld, waarna de beantwoording van de vragen door de beide bewindspersonen Financiën op uiterlijk 9 november 2018 door de Eerste Kamer moet zijn ontvangen. De spreektijden AFB per fractie zullen op 16 oktober a.s. besproken worden.

4.
T01964 - Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

De commissie besluit de conceptbrief aan de minister van SZW inzake de ontwikkeling van de pensioenpremies ongewijzigd vast te stellen.

5.
T01528

Toezegging Evaluatie bonusverbod (33.058)

De commissie besluit - tegen de achtergrond van de behandeling van de evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in de Tweede Kamer - af te zien van schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 17 juli 2018 aan de Kamer aangeboden evaluatie (33.058, E).

6.
T02516

Toezegging Kabinetsreactie aanbieden over evaluatie 30%-regeling (34.700)

De commissie neemt kennis van de behandeling van de kabinetsappreciatie van de evaluatie van de 30%-regeling (34.700, C) door de Tweede Kamer en verwacht het onderwerp te zullen betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019.

7.
35026, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 september 2018 inzake fiscale toezeggingen aan de Eerste Kamer

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 september jl. (35.026,A) besluit de commissie toezegging T02521 als voldaan te beschouwen. De toezeggingen T02529, T02587 en T02518 blijven gehandhaafd als openstaand.

8.
34 844, F

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen over de toekomst van de bankenunie

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de toekomst van de bankenunie (34.844, F) voor kennisgeving aan te nemen.

9.
21.501-07, S

De commissie neemt kennis van het op 28 september jl. aan de Eerste Kamer aangeboden afschrift van de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer inzake de kapitaalmarktunie (COM(2017)790 en 791).

10.
Nieuwe commissievoorstellen MFK 2021-2027

COM(2018)369, 371, 387, 391, 443, 442 en 386

De commissie besluit het voorstel voor een verordening voor een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)387) in behandeling te nemen. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering is 16 oktober 2018. De leden van de fractie van de SP (Van Apeldoorn) zullen naar verwachting inbreng leveren.

11.
21.501-07, Q

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen (E170014, E180002 en E180006)

De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

12.
21.501-07, R

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin 1 en 2 oktober 2018 (dossiers E170014, E180002, E180003, E180006, E160049 en E160051)

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 1 en 2 oktober 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

13.
Mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus

De commissie spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van de planbureaus om de institutionele inbedding van hun adviezen te versterken en verzoekt de staf om de planbureaus hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren