Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 9 juni 2020
1.
Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

De commissies bespreken de mogelijkheden voor behandeling van het MFK en Herstelpakket, zoals een technische ambtelijke briefing. Ze besluiten om de kabinetsappreciatie van het MFK en van het Herstelpakket af te wachten, alvorens te besluiten tot vervolgstappen.

2.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Karimi (GL) besluit de commissie EUZA om de geannoteerde agenda van de RAZ voor 16 juni a.s. voor inbreng te agenderen op 16 juni 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman