Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 november 2020
1. 35.595, A

De commissie bespreekt het spoedverzoek van de regering inzake de behandeling van wetsvoorstel 35595 Wijziging Verzamelwet Brexit. Zij is genegen de gevraagde spoed te betrachten, mits er ruimte blijft voor een zorgvuldige (schriftelijke) behandeling van het wetsvoorstel. De commissie verzoekt de staf haar op de hoogte te blijven houden (van de planning van) de behandeling in de Tweede Kamer.

2. Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

De fractie van de SP (Janssen) levert inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019.

3. Mededeling Uitbreidingspakket 2020

De commissie besluit op 24 november 2020 inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg.

4. Algemene Europese Beschouwingen

De commissie bespreekt de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) 2021 en besluit, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen en het alsdan demissionair worden van het kabinet, pas na 17 maart 2021 een besluit te nemen over de datum van de AEB 2021. Mocht de Europese of Nederlandse actualiteit daarom vragen dan kan de commissie alsdan besluiten tot een (eerder) mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

5. Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2021

De commissie stemt in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2021 en geleidt het door ter vastelling in het College van Senioren.

6. PACE-sessie (Standing Committee), oktober 2020

De PACE-delegatieleider, Stienen, doet mondeling verslag van de PACE-sessie in oktober 2020. De aangenomen aanbevelingen en resoluties worden doorgeleid naar de relevante vakcommissies.

7. 21.501-20 en 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 10 november 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie verzoekt de staf de stand van zaken van de onderhandelingen en besluitvorming over conditionaliteit en vereiste hervormingen in de lidstaten nader voor de commissie in kaart te brengen.

8. Mededelingen en informatie

- De commissie geeft aan naar verwachting geen behoefte te hebben aan een debat over de Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken.
- De commissievoorzitter, Oomen-Ruijten, en het lid Backer (D66) zullen deelnemen aan de digitale COSAC op 30 november en 1 december 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman