Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 januari 2021
1. 35604

Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 februari 2021 en dan gelijk verslag uit te brengen. Gelet op het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel stelt zij voor, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota n.a.v. het verslag, de plenaire behandeling op 9 februari 2021 te agenderen.

2. 19637, E en T02986

Brief van de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken bij de Taskforce bij de IND over het wegwerken van achterstanden bij de behandelingen van asielaanvragen; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 2 februari 2021. Voorts besluit de commissie de status van de toezegging T02986 als ‘deels voldaan’ te handhaven.

3. 19 637 / 30 573, F

brief van staatssecretaris J&V d.d. 11 januari 2021 inzake voortgang integrale migratieagenda

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V voor kennisgeving aan te nemen.

4. E200018 - Europees Migratie- en asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

De commissie inventariseert welke deskundigen zij wil uitnodigen voor een deskundigenbijeenkomst aangaande de Europese voorstellen inzake migratie en asiel. De commissie verzoekt de staf een lijst op te stellen van de aangedragen deskundigen en deze te agenderen op 26 januari 2021. Ook verzoekt zij de staf met een voorstel te komen voor een aantal geschikte data voor deze bijeenkomst(en).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren