Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 februari 2021
1. Europees Migratie- en Asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit, op verzoek van een aantal leden, inbreng voor schriftelijk overleg opnieuw te agenderen na de deskundigenbijeenkomsten inzake het Europees migratie- en asielpact, die plaatsvinden op 2 maart en 23 maart 2021.

2. 19637, E

Brief van de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken bij de Taskforce bij de IND over het wegwerken van achterstanden bij de behandelingen van asielaanvragen; Vreemdelingenbeleid

Naast de eerder aangeleverde schriftelijke inbreng van de fractie van GroenLinks (Karimi) heeft de fractie van de ChristenUnie (Huizinga) tevens inbreng geleverd. De fracties van D66 en ChristenUnie hebben aangegeven zich (deels) te willen aansluiten bij de vragen van de fractie van GroenLinks.

3. T03037

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de verkenning "Terechte vraag, verkeerd aanknopingspunt" over het Vluchtenlingenverdrag en de kabinetsreactie hierop; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 5 februari 2021 voor kennisgeving aan. Voorts besluit de commissie toezegging T03037 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren