Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 april 2021
1.
35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout).

2.
COM(2021)82 - Commissiemededeling inzake een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

De commissie besluit de commissiemededeling inzake een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering en het BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

3.
COM(2021)85 - Voorstel van de Commissie voor de herziening van de roamingverordening

De commissie verzoekt de griffie na te gaan hoe de Tweede Kamer dit commissievoorstel behandelt, en besluit het voorstel en de informatie omtrent de behandeling in de Tweede Kamer te agenderen op 20 april 2021.

4.
Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Verslag nader schriftelijk overleg (33037, Y)

De commissie besluit de beantwoording van de minister van LNV van 6 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Aanbod ministerie LNV technische briefing SDF-rapportages

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het ministerie van LNV voor een technische briefing over de systematiek en inhoud van de standaardgegevensformulieren (SDF-rapportages). Zij spreekt de voorkeur uit de technische briefing te laten plaatsvinden op 11 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer