Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 april 2021
1.
32 317, MA

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de formele JBZ-raad van 11-12 maart 2021; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2.
COM(2020)825

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

De commissies besluiten het voorstel COM(2020)825 in behandeling te nemen en om op 1 juni 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Het lid Karimi (GroenLinks) vraagt naar de status van behandeling van het voorstel bij de Tweede Kamer. De griffie zal de commissies hier nog (per e-mail) over informeren.

3.
COM(2021)171

Mededeling van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies besluiten het voorstel COM(2021)171 in behandeling te nemen en opnieuw voor behandeling te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren