Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
1.
T02664 - Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak

Brief van de minister van LNV en de minister voor MZS van 24 maart 2021 (28973 / 35570 XIV, I)

In verband met de nog uit te voeren vervolgonderzoeken besluit de commissie om dit agendapunt opnieuw te agenderen kort na het aantreden van een nieuw kabinet.

2.
T03105 - Toesturen afschrift met appreciatie van het rapport Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Brief van de minister van LNV van 19 april 2021 inzake Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (35600 / 29383 / 28973, W)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03105 als voldaan te beschouwen

3.
Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 16 april 2021 (35600, V)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd

4.
'Contouren toekomstig mestbeleid'en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

Brief 9 september 2020 (33037/35233, U) en Verslag schriftelijk overleg 22oktober 2020 (33037/35233, V)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 18 mei 2021.

5.
E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 21 april 2021 (35710, B)

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

6.
E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie ziet geen aanleiding voor indiening van een subsidiariteitsbezwaar.

7.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit het BNC-fiche over het Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering af te wachten.

8.
IBO Financiering Energietransitie

Brief van de minister van EZK van 28 april 2021 (32813, V)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 28 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 28 april 2021 (29515, O)

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) om een mondelinge toelichting op het Jaarverslag 2020 te verzorgen. De commissie verzoekt de griffie hiervoor met de ATR een datum af te spreken; bij voorkeur voor eind juni.

10.
Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Verslag schriftelijk overleg (35420, AS)

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van EZK voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling

Brief van de staatssecretaris van EZK van 28 april 2021 (34252 / 32440, E)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 28 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

12.
Resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 29 april 2021 (32637, O)

De commissie besluit het aantreden van een nieuw kabinet af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.

13.
Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en Qredits (35420, AQ)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 30 april 2021 (35420, AQ)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer