Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 25 mei 2021
1.
Verkiezingswaarneming Albanië

Het lid Karimi (GroenLinks) nam op 25 april jl. vanuit de OVSE deel aan een verkiezingswaarneming in Albanië. Zij doet hiervan mondeling verslag in de commissie.

2.
LXV plenaire COSAC, 31 mei en 1 juni 2021

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties van de LXV plenaire COSAC. Mede op verzoek van de commissie zullen de delegatieleden sonderen welke evenementen in de lidstaten worden georganiseerd in het kader van de Conferentie en hoe het brede publiek daarbij zal worden betrokken.

3.
21.501-02 EK, CV

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Toezegging de Kamer te informeren over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie bespreekt de brief van 17 mei van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de juridische kaders om over te gaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid bij EU-besluitvorming, zonder verdragswijziging, en neemt deze voor kennisgeving aan. Desgewenst kan de inhoud van de brief worden betrokken bij de Conferentie over de Toekomst van Europa.

4.
Conferentie over de Toekomst van Europa

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake reglement van orde voor de Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 mei 2021 inzake het reglement van orde voor de Conferentie over de toekomst van Europa. De commissie bespreekt verder de betrokkenheid van de burger bij de Conferentie en wacht in dezen de beantwoording van de commissiebrief d.d. 26 april 2021 over de uitvoering van de motie-Koole c.s. (35.403, G) af. De commissievoorzitter signaleert dat de Kamervoorzitters een uitnodiging hebben ontvangen voor het nomineren van vier leden voor de Conferentie. De commissie herhaalt haar advies om twee leden vanuit de Eerste Kamer te laten deelnemen, en buigt zich binnenkort over een voorstel voor de personele invulling.

5.
21.501-02 / 21.501-20

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie bespreekt het verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021 en besluit gelegenheid voor schriftelijk overleg te bieden, in het bijzonder ten aanzien van het gedeelte in het verslag over de uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces . De inbrengdatum wordt gesteld op 1 juni.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman