Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 september 2021
1.
E210006

Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

De commissie besluit, op verzoek van de fractie van GroenLinks, inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 28 september 2021.

2.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen zodra het eerste jaarlijkse “Implementation and Enforcement” rapport in het najaar is gepubliceerd en de heer Dombrovskis een meer diepgaande en gedetailleerde reactie op de brief van minister Kaag naar de regering heeft gestuurd, waarvan de Kamer op de hoogte zal worden gesteld.

3.
Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn).

Daarnaast besluit de commissie een rappelbrief naar de regering te sturen met het verzoek de op 26 juli jl. gestelde vragen aangaande de Afghaanse tolken, die nog niet zijn beantwoord, alsnog en zo spoedig mogelijk te beantwoorden, ook in het licht van de recente gebeurtenissen.

4.
27.925, AG

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de brief van de regering van 19 mei jl. (27925, AG) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
E200028

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit het eindrapport af te wachten van het onderzoek inzake mogelijkheden voor Nederland voor een feministisch buitenlandbeleid, waarover de Kamer in september nader zal worden geïnformeerd.

6.
Terugkoppeling Interparlementaire video-conferentie GBVB/GVDB 9 september 2021

Het lid Koole (PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de interparlementaire EU-conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB/GVDB), die op 9 september 2021 via videoverbinding plaatsvond.

7.
Terugkoppeling OVSE PA "Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security across the OSCE Region”

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van de online vergadering van OVSE Parlementaire Assemblee met de titel "Enhancing the Implementation of UNSCR 1325 across the OSCE Region: Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security”, waaraan hij met het lid Karimi (GroenLinks) op 8 september 2021 heeft deelgenomen.

8.
Mededelingen en informatie

De leden Koole (PvdA) en Raven (OSF) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan het gezamenlijke werkbezoek van de Tweede en Eerste Kamer aan de Landmacht, dat plaatsvond op 13 september jl.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk