Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 september 2021
1. 34309 en 35501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V wordt heden geleverd door de fractie van D66 (Stienen). De fractie van GroenLinks (Karimi) sluit zich bij deze inbreng aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. E200018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de deskundigenbijeenkomsten van 2 en 23 maart 2021 en het verslag van een schriftelijk overleg van 25 maart 2021 inzake het Europees migratie- en asielpact; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (19637/35612, F) voor kennisgeving aan te nemen.

3. T02986

Toezegging Periodiek informeren over voortgang van de taskforce IND (35.476)

De commissie besluit de status van de toezegging T02986 als 'deels voldaan' te handhaven. De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 12 juli 2021 (19637, I) op 5 oktober 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4. E210012

Commissiemededeling: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 augustus 2021 (35856, C) voor kennisgeving aan te nemen.

5. COM(2021)277

Mededeling van de Europese Commissie over een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied

De commissie besluit het voorstel COM(2021)277 op dit moment niet in behandeling te nemen.

6. COM(2021)278

Voorstel voor een verordening betreffende de instelling en werking van een evaluatie- en toezichtmechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te verifiëren

De commissie besluit het voorstel COM(2021)278 op dit moment niet in behandeling te nemen.

7. 22 112, IP

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) Roemenië en Bulgarije 2021; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

De commissie besluit de brief van 9 juli 2021 van de minister van BUZA (22112, IP) voor kennisgeving aan te nemen. Het staat de fracties vrij deze brief te betrekken bij het plenaire debat over rechtstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU dat op een nader te bepalen datum wordt gehouden.

8. Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

De commissie besluit zich aan te sluiten bij de bespreking met de heer Brenninkmeijer van de commissie voor Financiën op 26 oktober a.s. De commissie besluit daarbij als nader onderwerp het door de Europese Rekenkamer op 13 september 2021 gepubliceerde Speciaal verslag 'Samenwerking van de EU met derde landen op het gebied van overname: relevante acties hebben beperkte resultaten opgeleverd' aan te dragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren