Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 oktober 2021
1.
Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

De commissies besluiten de inwerkingtreding van de Wet open overheid (33328 / 35112) af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer