E210022
  ruit icoon
Laatste revisie: 30-11-2021

E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorismeDe Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 9 november 2021 besloot de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg wanneer de vragen van de Tweede Kamercommissie voor Financiën door de minister en staatssecretaris van Financiën zijn beantwoord.

Europees

De Ecofinraad van 7 december 2021 (21.501-07, DQ) behandelt de voortgangsrapportage van de besprekingen in de Raad over de voorstellen inzake het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

document Europese Commissie

COM(2021)420PDF-document, d.d. 20 juli 2021

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 november 2021 besloot de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg wanneer de vragen van de Tweede Kamercommissie voor Financiën door de minister en staatssecretaris van Financiën zijn beantwoord.

Op 26 oktober 2021 besloot de commissie de inbreng voor schriftelijk overleg te verplaatsen naar 9 november 2021, zodat zij kennis kan nemen van de behandeling in de Tweede Kamer.

Op 12 oktober 2021 besloot de commissie de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en dit agendapunt op 26 oktober 2021 opnieuw te agenderen. Daarnaast besloot de commissie om op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Financiën levert op 26 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg over de voorstellen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 24 september 2021 ontving de Kamer een BNC-fiche over de voorstellen.

Hierin geeft het kabinet aan dat in november jongstleden de Raad de Commissie heeft opgeroepen om prioriteit te geven aan voorstellen voor wetgeving ter oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder voor het voorkomen van het witwassen van geld of financieren van terrorisme met directe en indirecte bevoegdheden en de introductie van een verordening. Tijdens de extra ingelaste Ecofinraad van 26 juli 2021 spraken veel lidstaten op hoofdlijnen hun steun uit voor het pakket.

Het kabinet beoordeelt de bevoegdheid ten aanzien van beide voorstellen positief. De voorstellen zijn gebaseerd op artikel 114 VWEU en het kabinet geeft aan dat op grond van dit artikel de EU bevoegd is om maatregelen vast te stellen ten aanzien van de instelling en de werking van de interne markt. Gezien de voorstellen verstoring van de interne markt beogen tegen te gaan kan het kabinet zich in deze grondslag vinden.

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van de subsidiariteit van beide voorstellen is positief. De voorstellen hebben naar inziens van het kabinet tot doel het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Gezien het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering, kan dit volgens het kabinet onvoldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau worden verwezenlijkt en daarom is het kabinet voorstander van een EU-aanpak.

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van de proportionaliteit van beide voorstellen is positief. Het kabinet is van mening dat de richtlijn lidstaten de ruimte geeft om waar nodig in te spelen op nationale risico’s op witwassen of terrorismefinanciering. Volgens het kabinet richt de verordening zich op die onderdelen waar verdere harmonisatie van het voorkomen voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme noodzakelijk is voor de effectiviteit van dit raamwerk binnen Europa, zoals de kernverplichtingen van meldingsplichtige instellingen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Het doel van dit pakket is de opsporing van verdachte transacties en activiteiten te verbeteren en de achterpoortjes te sluiten die criminelen gebruiken om via het financiële stelsel illegale opbrengsten wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. Het pakket omvat vier voorstellen:

Bovenstaande wetgevingsvoorstellen beogen de uitvoering van onderstaande actiepunten, zoals gepresenteerd in het actieplan van de Europese Commissie voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme (7 mei 2020):

  • 1. 
    Een gemeenschappelijk EU-rulebook inzake Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) opstellen;
  • 2. 
    AML/CFT-toezicht op EU-niveau tot stand brengen;
  • 3. 
    Een ondersteunings- en samenwerkingsmechanisme voor financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) instellen;

De voorstellen versterken het bestaande EU-kader aanzienlijk door rekening te houden met nieuwe en opkomende uitdagingen die met technologische innovatie gepaard gaan, zoals de virtuele valuta en het mondiale karakter van terroristische organisaties. Uiteindelijk zal de versterking van het EU-kader inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering de EU-burgers beter beschermen tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.

Parallel aan de goedkeuring van dit pakket stelt de Commissie ook wijzigingen van Richtlijn 2019/1153 voor (COM(2021)429PDF-document) om de bevoegde autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten, toegang te verlenen tot het systeem dat de centrale registers van bankrekeningen onderling verbindt. Voor het bestrijden van zware criminaliteit is het van belang dat bevoegde autoriteiten toegang hebben tot dit systeem, zodat zij financiële informatie die relevant is voor strafprocedures kunnen identificeren, analyseren en interpreteren.


Behandeling Raad

De Ecofinraad van 7 december 2021 (21.501-07, DQ) behandelt de voortgangsrapportage van de besprekingen in de Raad over de voorstellen inzake het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). De commissies voor economische en monetaire zaken (ECON) en juridische zaken (JURI) zijn ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen