Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 november 2021
1.
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 september 2021 (35668, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag schriftelijk overleg (28165 / 35123, U)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Verwachtingen klimaatconferentie COP26

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 27 oktober 2021 (32813, Z)

De commissie besluit de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie een brief te sturen, waarin het kabinet wordt verzocht om zo spoedig mogelijk een appreciatie van de uitkomsten van de COP26 met de Kamer te delen.

4.
Klimaatnota 2021 en KEV 2021

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 28 oktober 2021 (32813, AA)

De commissie besluit de technische briefing van de Raad van State over het advies inzake de Klimaatnota 2021 en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

5.
Technische briefing Raad van State (Klimaatnota 2021)

De commissie besluit de technische briefing van de Raad van State over het advies inzake de Klimaatnota 2021 te plannen in januari 2022.

6.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit op 9 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
Voorts besluit zij dit agendapunt opnieuw te agenderen na ontvangst van de reactie op de brief van 14 oktober 2021 aan de Europese Commissie (35912 / 35921, B).

7.
Richtlijn universele opladers elektronische apparaten, COM(2021) 547

De commissie besluit het voorstel van de Europese Commissie voor een herziene richtlijn radioapparatuur, COM(2021)547, voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Technische briefing nieuwe energiebronnen

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de technische briefing inzake nieuwe energiebronnen te houden op 30 november 2021.

9.
Commissiemededeling over energieprijzen, COM(2021)660

De commissie besluit dit agendapunt, in aangepaste vorm, opnieuw te agenderen op 9 november 2021. De commissie wenst vooral te spreken over het verslag van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer inzake de buitengewone Energieraad van 26 oktober 2021.

Indien nodig zal dit agendapunt geagendeerd worden in een gecombineerde vergadering van de commissies EZK/LNV en Financiën.

10.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De leden van enkele fracties verwachten te zijner tijd behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de begrotingswetsvoorstellen van het ministerie van EZK (35925 XIII) en van het ministerie van LNV (35925 XIV). De commissie zal hierover definitief besluiten zodra deze wetsvoorstellen voor procedure worden geagendeerd.

11.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De leden Van Ballekom (VVD), Klip-Martin (VVD), Kluit (GroenLinks), Crone (PvdA) en Prast (PvdD) melden zich aan voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie op 10 februari 2022.

De specifieke thema's die vooralsnog zijn opgegeven voor de inhoudelijke gespreksrondes zijn: Covid-19 recovery in andere landen, klimaat, mobiliteit en water.

12.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de voortgangsrapportage 2021 van ATR te betrekken bij het gesprek met ATR inzake het jaarverslag 2020 en het werkprogramma 2022 op 9 november a.s.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer