Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 november 2021
1.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Vendrik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Nationaal Waterstof Programma

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 november 2021 (32813, AB)

De commissie besluit het Nationaal Waterstof Programma te betrekken bij de technische briefing inzake nieuwe energiebronnen op 30 november 2021.

Voorts besluit de commissie dit agendapunt opnieuw te agenderen op 16 november 2021, zodat zij de status van de toezegging T03250 in aanwezigheid van de heer Pijlman (D66) kan bespreken.

3.
Verslag buitengewone formele Energieraad

Brief van de minister van EZK inzake verslag schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de buitengewone Energieraad 26 oktober 2021; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

De commissie besluit de brief van de minister van EZK inzake het verslag van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de buitengewone Energieraad van 26 oktober 2021 (21.501-33, E) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Registratie ritueel geslachte dieren

De commissie besluit, op verzoek van het lid Koffeman (PvdD), het versturen van de rappelbrief aan te houden en op 23 november 2021 fracties de gelegenheid te geven aanvullende inbreng te leveren voor deze brief.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet (35865) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 16 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer