Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 februari 2022
1. E210034 / E210035 / E210036

Nieuwe Europese voorstellen bankenunie

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door GroenLinks (Karimi) en PvdA (Crone) gezamenlijk, ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).

2. 21.501-07 EK, DX

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022, kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de mogelijke orde van grootte van de bijstelling van het Nederlandse aandeel van de subsidies uit hoofde van de RRF; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 27 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt dat een besluit over een eventueel nader gesprek met de Algemene Rekenkamer en andere betrokkenen pas plaats vindt nadat de beantwoording van de nadere vragen aan de minister van Financiën inzake de peer review van de Algemene Rekenkamer in de commissie is besproken.

De voorzitter bedankt de scheidend commissiegriffier voor haar werk en verwelkomt de nieuwe commissiegriffier.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren