Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 maart 2022
1. Nabespreking en follow-up werkbezoek aan Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie besluit het mondeling overleg van 19 april 2022 met de staatssecretaris BZK met een half uur uit te breiden (totaal 2,5 uur).
De commissie besluit voorts om in april de in het mondeling overleg aan de orde te stellen onderwerpen nader te inventariseren en in commissieverband te bespreken.

2. 35099 (R2114), R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het intrekken van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit de voorliggende conceptbrief vast te stellen. De leden van de fracties van GroenLinks (Rosenmöller), Fractie-Nanninga (Beukering), PvdA (Recourt), 50PLUS (Baay-Timmerman) en de Fractie-Otten (De Vries) sluiten zich aan bij de door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï) gestelde vragen.

3. 35925 IV / 34269, J

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 betreffende liquiditeitssteun 8e tranche (eerste kwartaal 2022) en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief over de besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 (35925 IV / 34269, J) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35925 IV / 34269, I

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake besluitvorming Rijksministerraad 4 februari over afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Naast de reeds geleverde inbreng van de leden van de PvdA-fractie (Recourt), waarbij de leden van de fracties van VVD (Vos), D66 (Dittrich), GroenLinks (Rosenmöller) en PvdD (Nicolaï) zich aansluiten, wordt heden inbreng geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï). De leden van de Fractie-Nanninga (Beukering), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Ester) sluiten zich bij laatstgenoemde vragen aan. De conceptbrief zal nog per e-mail circuleren in de commissie.

5. 35.570 IV, L & 35.925 IV, K

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De commissie besluit de motie-Rosenmöller als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen en houdt de besluitvorming over de behandelwijze van de hoofdlijnenbrief aan tot de eerste vergadering na het mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 19 april 2022.

6. Verzoek Eilandsraad Saba

De commissie gaat graag in op het verzoek om een gesprek met de eilandsraad van Saba op dinsdag 21 juni 2022.

7. Inventarisatie Ambassadeursconferentie

De commissie inventariseert deelname aan de Ambassadeursconferentie. Er worden vooralsnog geen inhoudelijke gespreksthema's voorgedragen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman