Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 april 2022
1. 35604, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 35476, G

Brief van de staatssecretaris van JenV ter aanbieding van het plan van aanpak programma "Vernieuwen Asiel" en over de gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging van de beslistermijn; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, waarbij gelegenheid zal zijn voor andere fracties zich bij vragen aan te sluiten.

3. 32.317, MZ en NB

Brief van de minister van J&V en de staatssecretaris van J&V inzake verslag extra JBZ-Raad van 28 maart 2022; Brief van de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda extra JBZ-Raad van 28 maart 2022; JBZ-Raad

De commissie besluit de voorlopig geannoteerde agenda (32317, MZ) en het verslag van de extra JBZ-Raad van 28 maart 2022 (32317, NB) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35295/32317, Y

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake kabinetsreactie ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 maart 2022 (35295/32317, Y), op 10 mei 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

5. E210032 en E210033

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891); EU-voorstellen voor geactualiseerde Schengenregels: COM(2021)890 en COM(2021)891

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen in Parijs (Frankrijk) 15-16 mei 2022

Meerdere leden geven te kennen deel te willen nemen aan de interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen op 15 en 16 mei 2022. De voorzitter laat de delegatiesamenstelling van de Tweede Kamer nagaan alvorens voor te stellen welke leden vanuit de commissie I&A/JBZ kunnen deelnemen.
NB: de leden Keunen (VVD) en Stienen (D66) zullen deelnemen aan deze bijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren