Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 april 2022
1. 35733

Wet kwaliteit incassodienstverlening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35764

Informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Recourt) gezamenlijk en de fractie van de PVV (Bezaan).

3. 34605, H

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over toezeggingen gedaan tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning; Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SGP (Van Dijk).

4. T02650

Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van toezegging T02650 als voldaan aan te merken en de brief van 11 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. COM(2022)68 - Voorstel voor een dataverordening

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 24 mei 2022.

6. Bezoek commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van het Europees Parlement

Dinsdag 24 mei 2022

De leden De Boer, Dittrich, Van Wely, Recourt, De Blecourt en Van Pareren wensen deel te nemen aan het gesprek met de EP-commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid op 24 mei 2022.

7. Voorbereidende deskundigenbijeenkomsten Staat van de Rechtsstaatdebat

Enkele leden zullen vragen indienen bij de commissiestaf voor de voorbereidende deskundigenbijeenkomsten op 10 mei en 17 mei.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren