Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 mei 2022
1. COM(2022)198 Mededeling Vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

De commissie besluit om de Mededeling COM(2022)198 in behandeling te nemen in de commissie EUZA en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg op 24 mei 2022.

2. COM(2022)177 Nieuwe Europese voorstellen inzake Actieplan Europese democratie

De commissie besluit om het voorstel voor een richtlijn COM(2022)177 in behandeling te nemen en het BNC-fiche bij het voorstel af te wachten alvorens een inbrengdatum in te plannen.

3. Staat van de Unie 2022

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2022; Staat van de Europese Unie 2022

De commissie bespreekt de Staat van de Unie 2022 en besluit om dit te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen (AEB). Daarnaast wordt de griffie verzocht om te inventariseren of de AEB, die gepland staan op 7 juni 2022, verplaatst kunnen worden naar een andere datum vóór het zomerreces.

4. Conferentie over de Toekomst van Europa

Het lid Van Apeldoorn (SP), delegatielid naar de Conferentie over de Toekomst van Europa, geeft een mondelinge terugkoppeling van de laatste plenaire vergadering, gehouden op 29 en 30 april 2022, en de afronding van de Conferentie op 9 mei. De leden Backer (D66) en Van Wely (Fractie-Nanninga) geven aan digitaal te willen deelnemen aan de ICM van de AFCO-commissie over de 'Eerste resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa' op 17 mei 2022.

5. Plenaire sessie PACE 25 - 28 april 2022

De delegatieleider Stienen (D66) en het delegatielid De Boer (GroenLinks) doen mondeling verslag van de plenaire sessie van de PACE, gehouden van 25 tot 28 april jl. te Straatsburg.

6. ICM Subsidiariteitsmechanisme, 25 april 2022

De leden Beukering (Fractie-Nanninga) en Koole (PvdA) doen mondeling verslag van de ICM Subsidiariteitsmechanisme, gehouden op 25 april 2022.

7. Mededelingen en informatie

Het lid Koole (PvdA) geeft aan digitaal te willen deelnemen aan het gesprek met Koen Lenaerts, Voorzitter van het Hof van Justitie van de EU, dat de Franse Assemblée nationale op 1 juni 2022 organiseert.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman