Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 mei 2022
1. 35476, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het plan van aanpak voor de implementatie van de maatregelen uit het rapport van Significant Public; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 12 april 2022 (35476, I) en besluit deze opnieuw te agenderen nadat de vragen zijn beantwoord die de commissie bij brief van 19 april 2022 aan de staatssecretaris van J&V heeft gesteld. De status van toezegging T02987 blijft als "openstaand" gehandhaafd.

2. 35295/32317, Y

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake kabinetsreactie ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 maart 2022 (35295/32317, Y) wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen in Parijs (Frankrijk) 15-16 mei 2022

Het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de delegatieleden de kritische houding van de PVV-fractie aangaande de (beperkte) opvangcapaciteit in de Nederlandse asielcentra te belichten. Het lid Stienen (D66) geeft aan aandacht te willen vragen voor 'gender mainstreaming'.

4. COM(2022)650 en COM(2022)655

EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

De commissie besluit de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 in behandeling te nemen en deze te agenderen voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg na de ontvangst van de bijbehorende BNC-fiches.

5. COM(2022)658

EU-voorstel inzake digitalisering van visumprocedures

De commissie besluit het voorstel COM(2022)658 in behandeling te nemen en deze te agenderen voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg na de ontvangst van het bijbehorende BNC-fiche.

6. Rondvraag

Op voorstel van het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de commissie de staf ambtelijk, door tussenkomst van het ministerie van J&V, de mogelijkheden na te gaan van een werkbezoek van de commissie aan de IND.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren