Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2022
1. 35.925; T03314

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022; Toezegging Brief inzake voor- en nadelen van Miljoenennota in het voorjaar naar Eerste Kamer zenden (35.925)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks) en Ester (ChristenUnie)

De commissie zoekt mogelijkheden tot afstemming met de Tweede Kamercommissie voor Financiën over de brief van 13 april 2022 (EK 35 925, T).

De commissie besluit toezegging T03314 als voldaan te beschouwen.

2. CXLIX, C

Brief van de minister van Financiën inzake Stabiliteitsprogramma 2022; Europees Semester 2022

De commissie besluit de brief van 26 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 34842 EK, H

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842); Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg wordt aangehouden tot de vergadering van 24 mei 2022.

4. 25268, Q

Beantwoording van de minister van Financiën inzake de Kaderwetevaluaties AFM en DNB

De commissie besluit op 24 mei 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De commissie overweegt te zijner tijd een gesprek te voeren met De Nederlandsche Bank.

5. Financiële auditfunctie Rijk & Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast.

6. E210034 / E210035 / E210036

Beantwoording van de minister van Financiën inzake bankenpakket 2021

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 7 juni 2022.

7. E220001 en E220002

Beantwoording van de staatssecretaris van Financiën inzake EU-voorstellen eerlijke belastingheffing

De commissie besluit de brief van 29 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

8. 21501-07, EH / EI

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda extra Eurogroep 3 mei 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag extra Ecofinraad en Eurogroep 3 mei 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 25 april en 12 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Het lid Vendrik (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de beantwoording van de brief van 29 april 2022 naar aanleiding van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022 te Luxemburg.

9. Rondvraag

Het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de uitvoering van de Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (EK 35 927, K)

Het lid Vendrik (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de vervolgstappen nu de Voorzitter van de Eerste Kamer bij brief van 11 april 2022 (EK, 36 053, C) aan de minister van Buitenlandse Zaken kenbaar heeft gemaakt dat, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, om het Verdrag met Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting aan uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal te onderwerpen (EK 36 053).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman