Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juni 2022
1. 35687

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 juli 2022, dit gezamenlijk met het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 35688 (volgend agendapunt).

2. 35688 (R2151)

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 juli 2022, dit gezamenlijk met het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 35687 (vorig agendapunt).

3. E210032 en E210033

Antwoordbrief van de Europese Commissie en verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) en voor een Verordening tot wijziging van de Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891);

De commissie besluit de brieven van respectievelijk 31 mei 2022 van de Europese Commissie (36023, F) en van 19 maart 2022 van de staatssecretaris van J&V (36023, E) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 35925 VI, J

Toezeggingenrappel in het domein van de staatssecretaris van J&V

In reactie op de brief van de staatssecretaris van J&V van 13 mei 2022 (35925 VI, J) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen J&V besluit de commissie ten aanzien van navolgende vier toezeggingen als volgt:
- toezegging T02986 als "voldaan" aan te merken;
- toezegging T02987 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezegging T02992 als "openstaand" te blijven beschouwen, met nieuwe deadline 1 september 2022, en
- toezegging T03077 als "openstaand" te blijven beschouwen, met nieuwe deadline 1 januari 2023.

5. Mondelinge terugkoppeling Interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen in Parijs, Frankrijk 15-16 mei 2022

Verslag van een interparlementaire conferentie op 15-16 mei 2022 in Parijs over migratie-uitdagingen; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

Het lid Keunen (VVD) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de door de Franse senaat georganiseerde interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen, die op 15-16 mei jongstleden in Parijs, Frankrijk, plaatsvond.
Op verzoek van het lid Keunen zal de komende commissievergadering worden geïnventariseerd of er vanuit de commissie behoefte bestaat om op korte termijn een besloten commissiebijeenkomst te organiseren waarin de verschillende fracties met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het onderwerp "migratie" in den brede.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren