Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2022
1. Tijdpad behandeling pakket Belastingplan 2023

De commissie wenst bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023 de leden de gelegenheid te bieden tot twee schriftelijke vragenrondes, waarbij t.z.t. zo mogelijk wordt versneld. De commissie hanteert daarbij (vooralsnog) het volgende behandelschema (o.v.v. stemmingen op 10 november 2022 in de Tweede Kamer van het pakket Belastingplan 2023):

14 november 2022: technische briefing
22 november 2022: inbreng voor voorlopig verslag(en)
25 november 2022: ontvangst memorie(s) van antwoord
29 november 2022: nadere procedure en inbreng voor verslag(en)
2 december 2022: ontvangst nota('s) naar aanleiding van verslag(en)
12 en 13 december 2022: plenaire behandeling pakket Belastingplan 2023 (op voorstel van de commissie)
19 e/o 20 december 2022: stemmingen pakket Belastingplan 2023 (op voorstel van de commissie)

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) te houden op dinsdag 15 november 2022.

2. Voorjaarsnota 2022

De commissie wenst de mogelijkheid open te houden dat, na aanvaarding door de Tweede Kamer, bepaalde wetsvoorstellen met wijzigingen van de afzonderlijke begrotingsstaten i.v.m. de Voorjaarsnota 2022, nog voor het zomerreces apart plenair kunnen worden behandeld. De staf zal daartoe de procedurele mogelijkheden t.b.v. de Kamer in kaart brengen.
Aangezien het kader van de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt geboden door de vernieuwde Voorjaarsnota 2022 t.g.v. een aanpassing aan het begrotingsproces, wenst de commissie niet uit te sluiten dat bij de behandeling van afzonderlijke begrotingswetsvoorstellen ook de Voorjaarsnota 2022 zelf betrokken wordt en dat in een voorkomend geval kan worden voorgesteld dat ook de minister van Financiën wordt uitgenodigd.
De commissie besluit in meerderheid dat geen wens bestaat voor een afzonderlijk plenair debat over de Voorjaarsnota 2022 op zich.

3. T02629

Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

De commissie besluit op 21 juni 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief ter aanbieding van de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering (EK 34.808, M).

Tevens besluit de commissie om toezegging T02629 als voldaan te beschouwen.

4. T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit op 21 juni 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

5. 35927, M, N en O

De commissie wenst de behandeling van de brieven van 15 en 28 april 2022 in de Tweede Kamer af te wachten en deze daarna opnieuw te agenderen.

6. Voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de minister voor PVO over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

De commissie besluit de brief van 22 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

7. E210034 / E210035 / E210036

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het Bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

De commissie besluit op 21 juni 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

8. 36048 / 21501-07, C

Brief van de minister van Financiën inzake uitvoering Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense hryvnia; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 25 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

9. 21501-07, EK en EL

De commissie besluit de brieven van 3 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

10. Rondvraag

Op verzoek van het lid Crone (PvdA) besluit de commissie om op 21 juni 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake de snelheid waarmee het parlement de Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (wetsvoorstel 36.108) vorige week heeft moeten behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman