Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 juni 2022
1. 35925 EK, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg (35925, V) aan te houden en in een volgende vergadering opnieuw te agenderen. Op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks) spreekt de commissie de wens uit om een afschrift te ontvangen van de Tweede Kamerbrief van de minister van Financiën van 22 mei jl. over de brede welvaart in de begrotingssystematiek, ten einde dit bij de bespreking te kunnen betrekken.

2. 32140 EK, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk bevestiging te vragen dat de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 juni 2022 (EK 32140, M) de in de brief van 13 april 2022 (EK 35925, T) aangekondigde brief is met de voorgenomen fiscale wijzigingen in het pakket Belastingplan 2023.

De commissie besluit op 5 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over onderhavige brief.

Het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) vraagt de griffie om nogmaals ambtelijk bij het ministerie het verzoek neer te leggen voor een formeel bericht over de wijze van uitvoering van de Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (EK 35927, K).

3. Nieuwe datum Algemene Financiële Beschouwingen (AFB)

De commissie stelt voor - gelet op verhindering van de minister van Financiën op de eerder geplande datum- de Algemene Financiële Beschouwingen te verplaatsen naar 22 november 2022.

4. T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 5 juli 2022.

5. 35704 / 35468, T

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de uitkomsten van de uitvoerings- en haalbaarheidstoetsen met betrekking tot de herijking van de hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 3 juni 2022 (EK 35704 / 35468, T) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02935 als "deels voldaan" te handhaven.

6. 34808, M

Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. 36108

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie wenst de werkafspraken vertrouwelijke overleggen en de nu gevolgde gang van zaken na het zomerreces te evalueren.

8. 21501-07, EM en EN

Brief van de minister van Financiën inzake praktische uitwerking Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense valuta; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 15 juni (EK 21501-07, EM) en 13 juni (EK 21501-07, EN) voor kennisgeving aan te nemen.

Op voorstel van het lid Vendrik (GroenLinks) besluit de commissie een commissiebrede brief op te stellen met het verzoek aan de minister van Financiën om de toegang tot een betaalrekening voor ontheemden uit Oekraïne zonder biometrisch paspoort vóór 1 juli a.s. mogelijk te maken.

9. E210034 / E210035 / E210036

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het Bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

10. Mededelingen

De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter in het College van Senioren van heden heeft meegedeeld dat ter uitvoering van het eerdere commissiebesluit van 7 juni jl. inzake de mogelijkheid van behandeling van wijzigingen van begrotingsstaten in verband met de Voorjaarsnota 2022, eind juni/begin juli in de verschillende Kamercommissies zal worden geïnventariseerd welke commissies verwachten behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over het gewijzigde begrotingswetsvoorstel op haar terrein.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman