Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 juni 2022
1. COM(2022)650 en COM(2022)655

EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

2. COM(2022)658

EU-voorstel inzake digitalisering van visumprocedures

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van voorstel COM(2022)658 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

3. 35604, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 15 juni 2022 (35604, F) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Werkbezoek Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De commissie besluit het agendapunt opnieuw ter bespreking te agenderen, waarbij de leden van de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) wordt verzocht een schriftelijke toelichting te verschaffen over het doel en nut van het beoogde werkbezoek aan de IND.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren