Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 september 2022
1. 35925 VI, Z

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over communicatie richting slachtoffers van geseponeerde strafzaken bij de rechtbank Gelderland; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit de brief 8 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de status van de concepttoezegging te wijzigen in deels voldaan (voor het deel van de toezegging gericht op de communicatie richting slachtoffers).

2. 34091, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de beleidsreactie op het rapport ‘De aard en effecten van prostitutiebeleid’; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit de brief van 12 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. E220008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening); EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), mede namens de SP-fractie en de PvdA-fractie, en PVV (Bezaan).

4. E220003

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake operationele politiële samenwerking; EU-voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

De commissie besluit de brief 11 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

5. E220021

Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 4 oktober 2022 in verband met de technische briefing in de Tweede Kamer over het voorstel op 15 september 2022. NB. de technische briefing is verplaatst naar 4 oktober 2022 waardoor de inbrengdatum, met instemming van de commissievoorzitter, is verplaatst naar 18 oktober 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren