Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 september 2022
1. 30573, A en B

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V (30573, B) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Nanninga), D66 (Stienen) en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 19637, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 25 juli 2022 (19637, J) om op 4 oktober 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

3. 32317, NH

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 16 augustus 2022 (32317, NH) voor kennisgeving aan te nemen.

4. E220019

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over over het voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure; Voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure (COM(2022)658)

De commissie besluit de brief van de minister van BiZa van 25 augustus 2022 (36147, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wenst de voortgang van het dossier te blijven volgen.

5. Werkbezoek Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De commissie besluit het werkbezoek aan de IND af te leggen op vrijdag 4 november 2022, bij voorkeur in het ochtenddeel. Aan het werkbezoek zullen deelnemen: de leden Veldhoen (GroenLinks), Stienen (D66), Van Wely (Fractie-Nanninga) en Nanninga (Fractie-Nanninga). Als aandachtspunten voor het werkbezoek wordt door de commissie het volgende meegegeven:
- wat gaat er goed, wat moet er anders en wat kan beter?
- tegen welke dilemma's en problemen wordt aangelopen in de uitvoeringspraktijk en wat wordt verwacht van de wetgever/de politiek daarin?
- wat is nodig om het werk goed te kunnen doen?
- menselijke maat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren