Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 oktober 2022
1. 19637, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem).

2. 35295 / 32317, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3. E220017 en E220018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

De commissie besluit in de eerstvolgende commissievergadering gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4. Mededelingen en informatie

De commissieleden verzoeken de griffie om - in verband met samenloop met de fractievergaderingen - de mogelijkheden na te gaan het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022 te verplaatsen naar het eind van de middag of begin van de avond op 29 november a.s.

5. Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan dat vandaag in de commissievergadering van BiZa/AZ is besloten het voorbereidend onderzoek inzake het voorstel 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022' (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang) (36177) te houden op 1 november 2022. Dit zal worden geagendeerd in een gecombineerde vergadering met I&A/JBZ.


De griffier van de commissie,
Helene de Man