Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 oktober 2022
1. 36084

Verstrekken dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen aan niet-vitale aanbieders

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 36034

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 35991

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, PvdA en PvdD gezamenlijk (Veldhoen/Recourt/Nicolai), D66 (Dittrich), en ChristenUnie (Talsma).

4. E220021

Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, PvdA en SP gezamenlijk (De Boer/Recourt/Janssen). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

5. T02643

Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372)

De commissie besluit de status van toezegging T02643 als openstaand te handhaven. Aan de hand van input van de fractie van GroenLinks zal een conceptcommissiebrief opgesteld worden die aan de leden wordt voorgelegd in de commissievergadering van 1 november 2022.

6. Voorbereiding ontvangst Hoge Raad 1 november 2022

De volgende leden zijn bereid een korte inleiding te verzorgen bij de aangedragen stellingen voor de twee parallelle sessies:
- de heer Dittrich (D66) bij de constitutionele toetsing en het advies van de Hoge Raad over dit onderwerp;
- de heer Recourt (PvdA) bij de rol van de Hoge Raad in een structurele dialoog tussen de verschillende staatsmachten en de samenleving (burgerperspectief) en
- mevrouw Veldhoen (GroenLinks) bij de hardheidsclausule.
Wellicht wil ook de heer Backer (D66) spreken over de structurele dialoog, gelet op zijn eerder ingediende motie over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren