Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 1 november 2022
1. 35982, G

Motie van het lid Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie

De commissie besluit de brief over de uitvoering van de motie Koole II te versturen als commissiebrief.

2. Planning Algemene Europese Beschouwingen 2023

De commissie stelt voor om de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) te houden op 18 april 2023 (met terugvaloptie 9 mei 2023) en geleidt het datumvoorstel door naar het College van Senioren. De commissie geeft aan de Staat van de Unie uiterlijk een maand voorafgaand aan de AEB te willen ontvangen.

De commissie stemt ermee in voorbereidende gesprekken in de vorm van een werkbezoek in Brussel te houden. De inventarisatie van de onderwerpen hiervoor wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

3. E220023 - Werkprogramma Europese Commissie 2023

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie stemt in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2023 en geleidt het door ter vaststelling in het College van Senioren.

4. LXVIIII Plenaire COSAC 13 - 15 november 2022

De commissie stelt de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC-vergadering van 13 - 15 november 2022 onder dankzegging vast. Met betrekking tot de conceptcontributies en -conclusies geeft delegatieleider Oomen-Ruijten (CDA) aan bij punt 9 van de contributies over de Europese Politieke Gemeenschap enige kanttekeningen te hebben. De commissie geeft de delegatieleider ten aanzien van de conceptcontributies en -conclusies de ruimte te handelen naar bevind van zaken en geeft verder geen aandachtspunten mee.

5. 21.501-20

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022; Europese Raad

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022, de geannoteerde agenda Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022, het verslag van de informele Europese Raad van 7 oktober 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 oktober 2022. De commissie besluit de Europese Politieke Gemeenschap als onderwerp te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023.

6. Mededelingen en informatie

De commissie neemt met instemming kennis van het voornemen van de staf om in het kader van de procedure voor de vaststelling van het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer opnieuw een ambtelijke briefing te organiseren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl