Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 november 2022
1. 36040

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35916

Implementatie Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel in stemming te kunnen brengen.

3. 35925 VI, AC

Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de reactie op het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2021; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit 29 november 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

4. 35925 VI, AD

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit 29 november 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

5. 33552, B

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over stand van zaken uitvoering Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2022-2025; Slachtofferbeleid

De commissie besluit de brief van 3 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. De griffie wordt verzocht ambtelijk na te gaan bij het ministerie van J&V wat de stand van zaken is voor wat betreft het bieden van informatie in verband met de aangehouden motie-Janssen over actualisering van het onderzoek naar een twee-fasen-proces (35.349, E)

6. E220008

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over het voorstel voor een Dataverordening; EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

De commissie besluit de brieven van de regering (36.127, D) en de Europese Commissie (36.127, C) voor kennisgeving aan te nemen.

7. E220024

Voorstel voor een verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PVV (Bezaan) en de OSF (Raven).

8. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 november 2022.

9. Mededelingen en informatie

De jaarlijkseInterparliamentary Committee Meeting (ICM) over het Rule of Law rapport vindt fysiek plaats in Brussel op 1 december 2022 maar is digitaal te volgen via een livestream.

10. Rondvraag

De commissie heeft kennis genomen van een gedachtewisseling in de commissie VWS van hedenmiddag inzake het al dan niet voortzetten van de bijeenkomsten van de COVID-combivergaderingen, dan wel uitsluitend in de afzonderlijke vakcommissies agenderen van de Covid-19-onderwerpen. Zij wenst dit punt nader te bespreken in de genoemde combivergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren